נהלים

  
דף הנחיות לפרסום לתכניות בניין עיר בעיתונות
מהי תכנית בניין עיר - תבע
  
הנחיות כלליות להגשת תכנית מדידה לבדיקה במחלקת GIS
  
הנחיות להגשת בקשה עקרונית טרם הגשת תכנית שינויים - תבע
נוהל מוצע לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבניה
הנחיות ונהלים להיתרי בנייה שאין להם היבט הנדסי
  
הנחיות וטפסים נדרשים לצורך מתן טופס 4 ותעודת גמר

נהלים