טפסים ונהלים

  
  
בקשה לחוות דעת מיקדמית לפני הגשת שינוי תבע.pdf
  
הגשת התנגדויות לתכנית בניין עיר.pdf
  
תכנית מדידה לבדיקה.pdf
  
טופס תשלום אגרת GIS.pdf
  
הנחיות להוצאת היתר לתוספת בנייה.pdf
  
בקשה לחוות דעת מקדמית לפני הגשת בקשה להיתר בניה.pdf
  
הוצאת היתר לעבודה מצומצמת שאין לה היבט הנדסי.pdf
  
תצהיר המבקש וחתימות שכנים הנדרשות עפי תקנות התכנון והבנייה).pdf
  
צו בדבר תכנון ערים כפרים ובנינים.pdf
  
הצהרות מהנדס אחראי לתכנון ולביצוע השלד.pdf
  
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdf
  
הצהרת מתכנן השלד הבניין בעניין כמויות פינוי של עודפי עפר.pdf
  
הצהרת המהנדס המתכנן.pdf
  
טופס 1 - בקשה לחיבור חשמל-מים לצורך עבודות הבנייה.pdf
  
נספח שיוך חניות - שכונת נופי סלע.pdf
  
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט, להגדיל מקלט קיים.pdf
  
בקשה לקבלת מידע לגבי קרקע תפוסה (עם מבנים).pdf
  
תנאים ואישורים נדרשים למתן תעודת גמר (בנה ביתך).pdf
  
תנאים ואישורים נדרשים למתן תעודת גמר (קבלנים).pdf
  
תנאים ואישורים נדרשים למתן תעודת גמר אזור התעשייה.pdf
  
בקשה לתעודת גמר.pdf
  
הצהרת מהנדס - קירות תומכים.pdf
  
(תצהיר אחראי לביקורת שלד מקלט-ממד (תקנה 20 א.pdf
  
הצהרת מודד.pdf
  
תכנית_מדידה_לבדיקה.pdf
  
אישור רכישת מכולת אשפה חדשה.pdf
  
טופס 1 - בקשה לחיבור תשתיות לאישור לצורך עבודות.pdf
  
טופס 3 - בקשה לאישור לאספקת חשמל, מים, טלפון.pdf
  
טופס 6 - בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון.pdf
  
טופס א - הודעה על מינוי אחראי לביקורת.pdf
  
1 - 30הבא

טפסים ונהלים