טפסים

  
בקשה לחוות דעת מיקדמית לפני הגשת שינוי תבע
הגשת התנגדויות לתכנית בניין עיר
תכנית מדידה לבדיקה
  
טופס תשלום אגרת GIS
  
הנחיות להוצאת היתר לתוספת בנייה
בקשה לחוות דעת מקדמית לפני הגשת בקשה להיתר בניה
הוצאת היתר לעבודה מצומצמת שאין לה היבט הנדסי
תצהיר המבקש וחתימות שכנים הנדרשות עפי תקנות התכנון והבנייה)
צו בדבר תכנון ערים כפרים ובנינים
הצהרות מהנדס אחראי לתכנון ולביצוע השלד
טופס להגשת חישובים סטטיים
הצהרת מתכנן השלד הבניין בעניין כמויות פינוי של עודפי עפר
הצהרת המהנדס המתכנן
טופס 1 - בקשה לחיבור חשמל-מים לצורך עבודות הבנייה
נספח שיוך חניות - שכונת נופי סלע
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט, להגדיל מקלט קיים
בקשה לקבלת מידע לגבי קרקע תפוסה (עם מבנים)
  
תנאים ואישורים נדרשים למתן תעודת גמר (בנה ביתך)
תנאים ואישורים נדרשים למתן תעודת גמר (קבלנים)
תנאים ואישורים נדרשים למתן תעודת גמר אזור התעשייה
בקשה לתעודת גמר
הצהרת מהנדס - קירות תומכים
(תצהיר אחראי לביקורת שלד מקלט-ממד (תקנה 20 א
הצהרת מודד
תכנית_מדידה_לבדיקה
אישור רכישת מכולת אשפה חדשה
טופס 1 - בקשה לחיבור תשתיות לאישור לצורך עבודות
טופס 3 - בקשה לאישור לאספקת חשמל, מים, טלפון
טופס 6 - בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון
טופס א - הודעה על מינוי אחראי לביקורת
טופס ב - דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה
(טופס ג - הודעה על קבלת אחריות לביקורת (החלפת אחראי לביקורת
טפסים